Regulamin szkoleń Continuum Center

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora za pośrednictwem strony https://michalszymanski.pl/szkolenia/

2. Każda osoba korzystająca z oferty zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej https://michalszymanski.pl/szkolenia/ zwanej dalej stroną poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.

§ 2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych znajdujący się na stronie https://michalszymanski.pl/regulamin/

2. Organizator – oznacza podmiot organizujący i rozliczający szkolenie:
Continuum – Michał Szymański, NIP: 7393400472,  z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kajki 3/1.

3. Usługi Szkoleniowe – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora – szkolenie lub warsztat.

4. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszeniowy na szkolenie lub warsztat.

5. Uczestnik – uczestniczący w szkoleniu Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną zgłoszoną przez Zamawiającego będącego osobą prawną, który opłacił szkolenie lub warsztat i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.

6. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych – umowa cywilno-prawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.

7. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, inne warunki realizacji usługi.

8. Strona – witryna internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem https://michalszymanski.pl, za pomocą której Uczestnik dokonuje zakupu uczestnictwa w szkoleniu lub warsztacie oraz materiałów dydaktycznych.

9. Koszyk – element oprogramowania znajdujący się w kodzie strony pozwalający na podgląd zamówienia przed ostateczną akceptacją oraz ewentualne zsumowanie zakupów w sklepie.

10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

11. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 3 Zawarcie Umowy

1. Zamówienia świadczenia Usług Szkoleniowych dokonuje się za pomocą strony internetowej, poprzez dodanie wybranych szkoleń/ warsztatów do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia i zaakceptowanie niniejszego regulaminu szkoleń Continuum Center. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta w momencie uiszczenia wpłaty za pośrednictwem systemu szybkich płatności dostarczanych przez serwis przelewy24.

2. Zamówione lecz nie opłacone szkolenie zostaje zarezerwowane na 15 minut. Jeżeli w tym czasie Zamawiający nie ukończy transakcji płatnością – rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

3. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia otrzyma kilkukrotnie informację dotyczącą jej przebiegu – w momencie zakładania konta, rozpoczęcia oraz zakończenia transakcji, a po zaksięgowaniu przez Organizatora wpłaty otrzyma mailowo fakturę.

 

§ 4 Warunki uczestnictwa

1. Wysokość opłaty za szkolenie jednego Uczestnika jest podawana w Ofercie opublikowanej na stronie Organizatora bądź przesyłane na indywidualne konto Uczestnika w formie newslettera.

2. W przypadku zgłoszenia się osoby z polecenia, Uczestnikowi polecającemu przysługuje rabat wysokości 50 zł za każda poleconą osobę biorącą udział w szkoleniu.

3. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

4. Opłata za szkolenie obejmuje, poza opłatą wymienioną w ust. 1 i 3 przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Koszty dojazdu do miejsca organizacji szkolenia oraz koszty ewentualnego zakwaterowania, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

5. W przypadku szkoleń wymagających wcześniejszego przekazania materiałów szkoleniowych, Organizator prześle link do strony umożliwiający pobranie odpowiednich materiałów w formularzu rejestracyjnym na adres korespondencyjny Uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania lub przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Uczestników nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia,

b) modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Ofercie,

c) zaproponowania Zamawiającemu następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Organizatora maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia.

7. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 4 ust. 6, Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o takim fakcie na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Organizatora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi w ciągu 7 dni roboczych już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Uczestnika, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji.Wniesienie opłaty za kurs w niepełnej kwocie nie oznacza anulowania rejestracji. O ile szkoła nie została powiadomiona przez kandydata
o anulowaniu rejestracji, wymagane jest wniesienie opłaty za kurs w pełnej kwocie.

 

§ 5 Anulowanie uczestnictwa

1. W przypadku anulowania rejestracji nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu, wniesione opłaty za kurs będą zwrócone w pełnej kwocie na rachunek bankowy kandydata, po odliczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 30% wartości szkolenia lub warsztatu.

a) W przypadku anulowania rejestracji nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, kandydat ponosi opłatę za rezygnację w wysokości 30% opłaty za szkolenie lub warsztat.
b) W przypadku anulowania rejestracji nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, kandydat ponosi opłatę za rezygnację w wysokości 50% opłaty za szkolenie lub warsztat.
c) W przypadku anulowania rejestracji w okresie 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie kursu, kandydat ponosi opłatę za rezygnację w wysokości 100% opłaty za szkolenie lub warsztat.

Jeśli rezygnujący z kursu kandydat wskaże na swoje miejsce osobę spełniającą wymagania kursu, opłata za rezygnację może zostać anulowana po uzgodnieniu ze szkołą, jednakże nadal wymagane jest wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 30% wartości szkolenia lub warsztatu.

 

§ 6 Reklamacje

1. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji, która zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych, a odpowiedź zostanie doręczona przez organizatora drogą mailową oraz telefoniczną.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Organizator, który jest również administratorem strony internetowej.

2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Organizatorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji (szkoleń, warsztatów) przez Organizatora zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://continnum.center/polityka-prywatnosci/

4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), składając formularz rejestracyjny na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora poprzez zaznaczenie przygotowanych w formularzu oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych za zgodą wyrażoną w formularzu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań, są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora szkolenia.

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych w formie zdjęć i nagrań ze szkolenia w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.

2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.